Σχετικά με

Ως επιχειρηματικότητα ορίζεται το “”να βλέπεις ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν και να τις μετατρέπεις σε επιχειρηματικές ιδέες”” και το “” να μπορείς να παίρνεις ρίσκα””. Αυτά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών σε όλο τον κόσμο.

Οι νέοι που ζουν στην ύπαιθρο έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη. Μέσω του προγράμματος θα μπορέσουν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την καινοτομίας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Το πρόγραμμα “”EYE in Rural – Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο”” αποσκοπεί στην ενισχύση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων στην επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα έχει σαν απότερο σκοπό την συνεργασία μεταξύ διάφορων οργανισμών για την παροχή νέων προοπτικών στη νεανική εργασία από εργαζόμενους, συμβουλευτές και εκπαιδευτές. Αναμένεται ότι οι νέοι θα κοινωνικοποιηθούν, θα αναπτύξουν επαγγελματικές και δεξιότητες επιχειρηματικότητας, θα ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους, θα ανακαλύψουν νέες ιδέες και τέλος θα μπορέσουν να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης. 

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για την Επιχειρηματικότητα των νέων της υπαίθρου.
  • Η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου.
  • Οι βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες κατάρτισης.
  • Η πιλοτική εκπαίδευση των νέων της υπαίθρου, η κατάρτιση νέων που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στην ύπαιθρο και η κατάρτιση προσωπικού σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να παρέχονται περισσότερες και ίσες ευκαιρίες για απασχόληση και εκπαίδευση στους νέους
  • Να υποστηριχθεί την ενεργός συμμετοχή των νέων στην κοινωνία
  • Να υλοποιήσει προτωβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάσρτισης, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
  • Να εκπαιδεύσει τους νέους της υπάιθρου, ηλικίας 18 με 30 ετών, προκειμένου να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, τη συμβολή τους στην κοινωνία, την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, τα ταλέντα τους, την αγορά εργασίας και την απασχόληση. 

ΙΟ1 – Ηλεκτρονικό Βιβλίο Επιχειρηματικότητας

IO2 & IO3 – Εκπαιδευτική Ενότητα και Πρόγραμμα σπουδών για την Επιχειρηματικότητα των νέων της υπαίθρου

ΙΟ4 – Εγχειρίδιο